Agenda 21

ŠTO JE ZAPRAVO AGENDA 21?

Dubrovnik - Agenda 21

ŠTO JE ZAPRAVO AGENDA 21?

Kako je razvidno na naslovnici ovoga portala, zamolili smo naše sugrađane da svojim prijedlozima, idejama, razmišljanjima i možebitno već izrađenim studijama i sl. pridonesu pripremi i izradi strateškog razvojnog dokumenta DUBROVNIK AGENDA 21. Ali, što je zapravo Agenda 21, prenosimo s portala www.ecologica.hr, pa vjerujemo da će onima koji žele sudjelovati u našem projektu biti jasnije o čemu je tu riječ i koliko je doista važno da naš Grad ima svoju Agendu 21, kao pisani dokument onoga najboljega što bi se trebalo "izdogađati" u idućih 30 do 50 godina. /Bajro Sarić/

Na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (popularno nazvane Earth Summit), održane 1992 godine u Rio de Janeiru, okupili su se čelnici i visoki dužnosnici 179 vlada, među njima i i Hrvatske. Na tom, dosad najvećem sastanku svjetskih vođa, usvojen je plan djelovanja na riješavanju problema razvoja i okoliša. Ovaj "program za 21. stoljeće", popularno nazvan Agenda 21, predlaže niz međusobno usklađenih akcija koje će razvoj učiniti gospodarsko, društveno i ekološki održivim.

Agenda 21 predstavlja predložak za djelovanje u 40 različitih područja (zaštita tla, šuma, voda, zraka, održiva poljoprivreda i ruralni razvitak, očuvanje biološke raznolikosti, zbrinjavanje otpada, itd.), te navodi 9 osnovnih društvenih grupa (žene, djeca i mladež, autohtono stanovništvo, nevladine organizacije, lokalne vlasti, radništvo i sindikati, poslovni svijet i industrija, znanstvenici i poljoprivrednici), čije je djelovanje od ključnog značenja za održivi razvitak Zemlje. Ideja održivog razvitka je u usklađenosti gospodarskog rasta i prirodnih eko sustava. Standarde ljudskog života potrebno je temeljiti na mogućnostima prirodnog okoliša, bez iscrpljivanja resursa koji budućim generacijama moraju ostati neizmjenjene kakvoće i stupnja iskoristivosti.

U poglavlju 28 Agende 21, istaknuto je da ključnu ulogu u ostvarivanju održivog razvitka moraju odigrati lokalne vlasti. Njima je upućen poziv da izrade svoje dokumente - lokalne Agende 21. Lokalna agenda je plan akcije za provođenje ideje održivog razvitka na lokalnoj razini. Lokalnom Agendom 21 opće odredbe iz Agende 21 prenose se u konkretne planove i aktivnosti u pojedinim lokalnim zajednicama. svakoj lokalnoj zajednici postoji mnogo različitih sudionika u problematici zaštite okoliša: državna vlada, lokalna vlada, stanovništvo, nevladine udruge, poslovni sektor i industrija, itd. Svaki od njih, bilo donošenjem određenih odluka, bilo primjenom određenih obrazaca ponašanja, utječe na stanje okoliša u lokalnoj zajednici. Zbog toga je neophodno postići dogovor oko ciljeva koji se žele ostvariti u zaštiti okoliša, te ih nastojati dostići zajedničkim djelovanjem i usklađivanjem pojedinačnih napora.

Većina je lokalnih uprava u svim zemljama do 1996. godine trebala pokrenuti procese savjetovanja sa svojim stanovnicima i postići opću suglasnost o lokalnoj Agendi 21. U ovom trenutku, više od 2.000 lokalnih vlasti u sedamdesetak država, radi na izradi Lokalne agende 21, u suradnji sa članovima svojih lokalnih zajednica. Zbog niza okolnosti, ovaj proces u Hrvatskoj je na samom početku. S izuzetkom nekoliko lokalnih zajednica, na popularizaciji ovog koncepta i njegovom provođenju u Republici Hrvatskoj, nije učinjeno ništa. Zbog toga je udruga EKOLOGIKA osmislila program kojim bi se predstavnici lokalnih vlasti u svim hrvatskim gradovima i općinama upoznali s Lokalnom Agendom 21 i potaknuli na početak njezinog sustavnog provođenja. Ovaj program provođen je tijekom 2000. godine, a potporu Ured Vlade RH za udruge.

Program je namjenjen predstavnicima lokalnih vlasti svih hrvatskih gradova i općina u Hrvatskoj kojih je ukupno 543. Osim predstavnika lokalnih vlasti, korisnici aktivnosti i proizvoda ovog programa biti će i ostali sudionici u zaštiti okoliša na lokalnoj razini, poput nevladinih udruga, predstavnika gospodarstva, medija i različitih grupa stanovništva (žene, djeca i mladež).

Put prema Agendi 21

1972. Konferencija o čovjekovom okolišu u Stockholmu, prvi globalni sastanak 113 država o okolišu

1983. UN osnivaju Svjetsku komisiju za okoliš i razvoj (Komisija Brundtland, nazvana po svojoj predsjedateljici)

1987. "Naša zajednička budućnost" - izvještaj Komislije Brundtland u kojem se upozorava da je gospodarski razvoj potrebno smjestiti u ekološke granice planeta Zemlje, tako da bude održiv i zadovoljava sadašnje potrebe ne ugrožavajući pri tome buduće generacije.

1989. Započelo planiranje Konferencije o okolišu i razvoju. Proces pripreme trajao je dvije godine i uključio veliki broj stručnjaka, političara, poslovnih ljudi, nevladinih udruga i predstavnika različitih društvenih grupa

1992. "Skup o Zemlji"- održan u Rio de Janeiru, sastanak koji je okupio čelnike i visoke dužnosnike 179 vlada, među njima i Hrvatske. Na tom, dosad najvećem sastanku svjetskih vođa, usvojen je plan djelovanja na rješavanju problema razvoja i okoliša.

Ovaj "program za 21. Stoljeće!, popularno nazvan Agenda 21, predlaže niz međusobno usklađenih akcija koje će razvoj učiniti gospodarsko, društveno i ekološki održivim.

12. travnja 2011.

www.ecologica.hr

 

Dubrovnik - Agenda 21

 

 "DUBROVNIK AGENDA 21"

/okvirni sadržaj/

 

UVODNE NAPOMENE

1. POVIJESNE STRANPUTICE

1.1.           Političke mijene

1.2.          Teritorijalni ustroj

1.3.          Demografska kretanja

1.4.          Ekonomija

1.5.          Prometna povezanost

1.6.          Infrastruktura

1.7.          Kultura i povijesna baština

1.8.          Odgoj, obrazovanje

1.9.          Zdravstvo i socijalna skrb

1.10.         Prostorno uređenje  i okoliš

2.     GRAD DUBROVNIK 2009.

2.1.          Ustroj

2.2.         Demografska obilježja

2.3.         Gospodarstvo

2.4.         Kultura i povijesna baština

2.5.         Odgoj, obrazovanje, šport

2.6.         Zdravstvo i socijalna skrb

2.7.         Prostorno uređenje i zaštita okoliša

3.    SWOT ANALIZA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

3.1.          Snaga

3.2.         Slabosti

3.3.         Prigode

3.4.         Opasnosti

4.    RAZVOJNI KRITERIJI

4.1.          Prostor

4.2.         Okoliš

4.3.         Kulturno-povijesna baština

4.4.         Integrirani lokalni sustav

5.    ODRŽIVI RAZVITAK S INTENZIVNIM PROMJENAMA

5.1.          Dubrovnik – turistički, pomorski i kulturni grad

5.2.         10 strateških razvojnih smjerova

5.3.         30 razvojnih inicijativa

6.    PREPORUKE ZA ODRŽIVO I STALNO POBOLJŠANJE KAKVOĆE ŽIVOTA

7.    KRATKOROČNE RAZVOJNE MJERE

 

Privitak:

 

 1.  Kvantitativne razvojne procjene

2.   Dubrovnik 2050. – slova i brojke

3.  Instrumenti za provedbu "Dubrovnik Agenda 21"

4.  Dubrovačka deklaracija

 

 

Prezentacija – Sažetak dokumenta "Dubrovnik 2050" na audiovizualnim medijima

 

 

U postupku pripreme i izradbe dokumenta predviđa se uključiti najširi ključ znanstvenika, stručnjaka za pojedina područja, poduzetnika i "običnih" građana, poglavito pri obradi tema pod brojem 4. Razvojni kriteriji i 5. Održivi razvitak s intenzivnim promjenama.

 

 

 

 

DUBROVNIK AGENDA 21: KRITERIJI KORIŠTENJA PROSTORA

Dubrovnik - Agenda 21

PROSTOR kao jedna od osnovnih odrednica gospodarskog i društvenog razvitka, osobito dolazi do izražaja u geomorfološki i politički limitiranim prostorima kao što je dubrovačka regija. Pod pojmom "dubrovačka regija" podrazumijevam prostor nekadašnje općine Dubrovnik, uvjetno uključivši otok Korčulu i zapadni dio Pelješca (nekadašnja općina Korčula) jer taj prostor ipak više gravitira Splitu – razlog tome nije samo trenutna, već višestoljetna loša prometna povezanost koja je dovela do toga da se ti prostori prožimaju utjecajima izvornog dalmatinskog etnosa.

Iskorištavanje prostora u ovakvim regijama je od prvorazrednog značenja, kako za gospodarski razvoj tako i za nešto što možemo nazvati "ugodno življenje", a "ugodno življenje" bi se moglo definirati kao temeljni i jedini ispravni cilj bilo kakvog planiranja. Imajući u vidu te odrednice, može se zaključiti da s iskorištavanjem prostora treba biti, najblaže rečeno, vrlo oprezan, jer pogreške u prostoru nose dalekosežne posljedice – ne samo direktne, već i posredne koje se ogledaju u pogrešnom smjeru razvitka prostora. Svaka pogreška ima svoju negativnu "inerciju" koja se zaustavlja obično tek kada neki prostorni problem postaje nerješiv, a vraćanje na početak često košta i vremena i novca.

Dubrovačka regija nema neograničene razvojne potencijale – ni gospodarske, ni demografske - te definiranjem strategije treba regulirati, tj. ograničiti neke nerealne apetite (osobito u odnosima političari – profit).

Prvi korak u organizaciji prostora uvijek treba biti određivanje tzv. visokovrijednih područja. To su prostori posebno pogodni za određenu namjenu – poljoprivredu, turizam, iskorištavanje sirovina, proizvodnju električne energije... Svaki je prostor specifičan u smislu interakcije s prostorom oko sebe. Primjerice, visokovrijedni prostor za ekološki uzgoj ne smije biti u blizini industrijskih pogona, prometnica, golf igrališta. Ili područje pogodno za vađenje kamena ne može biti u blizini turističkih objekata i/ili atrakcija. U slučaju da se dvije namjene međusobno isključuju, odlučuje STRATEŠKA djelatnost.

Treba također imati na umu da strateška djelatnost nema uvijek prioritet – ona ima prioritet samo situacijama kao u prethodno opisanom slučaju. Isto tako, prostor ne trpi zaostajanje bilo koje prostorne komponente. Primjerice, ne smije se dozvoliti da prevlada stambena ili turistička izgradnja nauštrb izgradnje prometne infrastrukture (koja obuhvaća i vodovod, kanalizaciju i transport električne energije) ili zaštite/valorizacije vrijednih zelenih odnosno poljoprivrednih površina.


O KRITERIJIMA KORIŠTENJA PROSTORA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

/prilog Iva Sindika iz Dubrovnika za Dubrovnik Agendu 21/

8. srpnja 2009.

   

DUBROVNIK JUČER, DANAS, SUTRA

Dubrovnik - Agenda 21

DUBROVNIK JUČER, DANAS, SUTRA...


dubrovnik20

DUBROVNIK JUČER

Cjelokupnu ekonomsku, pa i druge povijesti Dubrovnika možemo ugrubo podijeliti na slijedeće etape:

 • razdoblje Dubrovačke Republike /od 1272. do 1808./ - 536 godina
 • razdoblje od pada Dubrovačke Republike do kraja II. svjetskog rata /1808-1945./ - 137 godina
 • razdoblje jedne posebne vrste socijalizma u bivšoj državi, a ne klasičnog komunizma, o kojemu se tako često pogrešno govori od 1945. do 1990. – 45 godina
 • razdoblje u suverenoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj od 1990. – 2005. – 15 godina
 • ne mogu se izvući nikakve pravilnosti niti zakonitosti u ekonomskom razvitku, bilo je uspona i padova, ali se hrvatski čovjek na ovome teškom, uskom i udaljenom području ipak održao i znao iskoristiti ograničene potencijale i prigode koje su političke i ekonomske mijene nudile
 • kao što se zna, u Dubrovačkoj Republici glavne gospodarske djelatnosti bile su trgovina, morsko brodarstvo povezano s trgovinom i obrtništvo i na njima je utemeljena svekolika izgradnja, razvitak i bogatstvo te državice, koji je i dan-danas, stotinama godina poslije, zapravo naš glavni ekonomski resurs. Pa i u Dubrovačkoj Republici bilo je uspona i padova, ali sve u svemu ona je zauvijek ostala pravna, ekonomska, politička, kulturna i svaka druga činjenica i stalan izvor promišljanja naše budućnosti
 • u razdoblju od pada Dubrovačke Republike do kraja II. svjetskog rata, dakle pod francuskom, austrijskom i starojugoslavenskom vlašću,  Dubrovnik se razvijao uglavnom u smjeru lučkog, pa i industrijskog područja, s nešto malo trgovine, pomorstva i obrta i sa stajališta ekonomske dinamike ne bih ga ocijenio baš uspješnim, a neke posljedice u ekonomskom razvitku snosimo još i danas
 • što se tiče ekonomskog razvitka Dubrovnika u socijalističkoj Jugoslaviji, dakle od 1945. do 1990. tu se ipak mora biti objektivniji u odnosu na neka današnja, uglavnom ideološka viđenja i problematiziranje. Treba samo znati da je 1950. Dubrovnik u tadašnjoj Hrvatskoj bio među najnerazvijenijim općinama, a da je hrvatsku samostalnost dočekao kao jedna od najrazvijenih hrvatskih općina po svim važnim kriterijima – bruto domaći proizvod, kakvoća života, investicijska dinamika, kulturni i društveni standard i sl. Bez obzira kakvi su to bili ljudi sa stajališta svjetonazora koji su vodili Dubrovnik, tadašnja poduzeća, institucije i sl. bit ću hrabar, a ne znam zašto treba biti hrabar i odati im priznanje za sve učinjeno u njegovom gospodarskom razvitku. To se doista rijetko čini, a to zaslužuju i svi oni koji više nišu s nama, ali i oni s nama. A postavlja se i pitanje jesu li uopće mogli bolje u tadašnjim ekonomskim, političkim i geostrateškim uvjetima
 • polazna ekonomska osnovica s kojom je Dubrovnik ušao u svoju, samostalnu i slobodnu hrvatsku državu bila je, kad se sve zbroji i oduzme, posve pristojna i spremna za ubrzani razvojni iskorak u uvjetima hrvatske samostalnosti. Međutim, razorna srpsko-crnogorska agresija s golemim i nikad naplaćenim štetama značajno je smanjila, ali ne i posve uništila ekonomsku osnovicu. Glavni ekonomski resursi, kulturno-povijesno, graditeljsko i prirodno nasljeđe ostali su uglavnom očuvani, ali na eroziju te osnovice snažno su utjecali katastrofalna vlasnička pretvorba i privatizacija, te pad Dubrovačke banke d.d. /1998./ u snažnom razvojnom zamahu i nikad čvrsto utemeljenim razlozima za taj potez. Malo tkobzna hoće li neki poduzetnički pothvat biti uspješan ili ne, a na tobože prerizičnim plažama pala je Dubrovačka banka d.d. U svakom slučaju, nismo ni približno iskoristili činjenicu i prednosti pripadnosti hrvatskoj državi, iako se o tome jako puno pričalo prije osamostaljenja i tada je sve upućivalo na med i mlijeko. Što je tome tako, mislim da bi trebali odgovoriti sociolozi, odnosno još bolje socijalni psiholozi.

DUBROVNIK DANAS

 • posljednjih godina, zahvaljujući prije svega turističkom oporavku, ali i procvatu Atlantske plovidbe, donekle financija i trgovine, Dubrovnik se ipak nalazi, ja bih bio oprezan rekao, na početku svoje ekonomske renesanse
 • uzroci tome, osim u slučaju Atlantske plovidbe, nisu u nekim našim smišljenim naporima, managerskim vještinama i primjeni suvremenih znanstvenih i tehnoloških dostignuća, nego više u nekim povijesnim, kulturnim i prirodnim vrijednostima koje su trajne i neovisne o našim utjecajima, a sežu još od Dubrovačke Republike
 • treba ipak priznati da se Grad puno učinkovitije vodi, da je sve veći broj mlađih i školovanih poduzetnika i managera i da su ostvarena neka veća kapitalna ulaganja u infrastrukturi i obnovi gospodarskih objekata
 • unatoč toga, sa svega 6.000 EUR bruto domaćeg proizvoda Dubrovnik ne može biti zadovoljan, a nitko ni od nas i da je kod sličnih europskih i mediteranskih gradova taj domaći bruto proizvod dvostruko, pa i trostruko veći i da je i za nas dostižan, u razmjerno kraćem roku ako se sve dobro posloži
 • nažalost, tercijarna struktura djelatnosti, u kojoj prevladava turizam, što je zapravo skup djelatnosti, nije dovoljno zanimljiv za ozbiljne ulagače, jer je njegova stopa povrata vrlo niska, odnosno treba puno godina da se uloženo vrati u usporedbi s recimo tehnološkim, financijskim ili trgovačkim sektorom i to je teško promjenljivo
 • ne možemo biti zadovoljni ni sa stanjem infrastrukture koja potiče gospodarski razvitak i optimizira gospodarsku strukturu /poduzetničke zone, sustav obrazovanja, financiranje razvitka poduzetništva i obrtništva i sl./
 • vrijedni prostori za gospodarsku valorizaciju vrlo su slabo iskorišteni, a neki ne donose ništa, a neki su nepovratno izgubljeni za te svrhe
 • jedan od najvećih problema je intenzivna i skupa stanogradnja, našim ljudima nedostupna, od koje nikakve koristi nemamo, jer se ne ubiru ni porezi, niti otvaraju nova radna mjesta, poduzeća i sl.DUBROVNIK SUTRA

 • sve dosadašnja promišljanja, pa i gospodarski učinci temeljili su se na pogrešnoj pretpostavci da Dubrovnik nema nikakvih razvojnih ograničenja, da ćemo, jer nas je relativno malo, preživjeti od mora i turizma. Ja ovdje ne govorim o preživljavanju, govorim o Dubrovniku kakav može biti samo ako to bar većina hoće, a to će reći dvostruko, pa trostruko veći prihod po četvornom metru, ili domaći bruto proizvod po stanovniku, a i sam Dubrovnik gospodarski može dati jednako toliko više i Hrvatskoj, ako ga i ona makroekonomski tako tretira, a ne samo sa stajališta broja stanovnika. Dubrovnik treba makroekonomski tretirati sa stajališta njegovog golemog gospodarskog potencijala, a ne trenutačnih činjenica i tu su dosad pravljene ne male greške
 • promišljajući Dubrovnik jučer, danas i sutra, držim da su za gospodarski razvoj naše prednost njegov neprolazni brand kao povijesnog, kulturnog, pomorskog i turističkog stjecišta u svjetskim okvirima, nedostaci u nepovoljnom geostrateškom položaju, prostornim ograničenjima i prometnoj odsječenosti, prevladavanju gospodarske strukture s niskim profitom i obrtom kapitala i neadekvatnom ustroju lokalne samouprave, prilike se kriju u pojačanom zanimanju turista i izletnika za Dubrovnik i u daljnjoj budućnosti, s time i ozbiljnih domaćih i inozemnih ulagača, a opasnosti su u uvijek mogućim padovima u turističkom prometu i potrošnji, padu brodskih vozarina i prirodnim nesrećama
 • o svemu tome mora se voditi računa pri bilo kakvom oblikovanju dugoročne razvojne strategije, pa i na razini svake investicijske ideje i pothvata
 • potrebno je uspostaviti takvu gospodarsku strukturu, što je posao od nekoliko desetljeća koja će maksimizirati spomenute prednosti i prilike, a minimizirati nedostatke i opasnosti
 • naglasiti skoro pa nemogućnost utjecaja na gospodarski razvitak u uvjetima slobodnog tržišta, globalizacije i privatnog vlasništva, što ima svoje prednosti, ali i nedostatke
 • prednosti su što je odgovornost za rezultat i i poslovnu strategiju na vlasnicima, poduzetnicima i managerima, dakle privatnicima i što je pretpostavka da oni najbolje znaju što hoće i što u konačnosti daje najbolji učinak. Međutim, kako se pokazuje, to ima i negativnih strana, osobito ako je riječ o kratkoročnim profitnim interesima, što može dovesti do nepovoljne gospodarske strukture i razvojnih ograničenja na dugi rok
 • što se razvojnog smjera u gospodarstvu tiče mi ovdje i nemamo zapravo velikog izbora, a to su i dalje morsko brodarstvo, turizam i povezane djelatnosti, mediteranska poljoprivreda, osobito vinogradarstvo i maslinarstvo, te manji proizvodni i prerađivački pogoni i obrti u okruženju
 • pri tome je ključan problem, koji će se morati riješavati osmišljenim investicijskim projektima i idejama u kojima će udjel znanja, inovativnosti i poduzetnosti biti znatno veći negoli je sada
 • Dubrovnik mora postati elitno turističko odredište, kulturno i znanstveno stjecište i svaki razvojni koncept treba sadržavati vizije i ciljeve polazeći od toga i prihvaćajući da je to moguće ostvariti, ali ipak u jednom duljem razdoblju, barem dva desetljeća
 • mislim da treba razbiti strah od toga da se sputava slobodno poduzetništvo ako se nametnu bar neka okvirna pravila igre, a koja se tiču urbanizma, arhitekture, turističke, pa i kulturne ponude
 • jednostavno, moramo obnavljati i graditi Dubrovnik na najboljim povijesnim tradicijama i predlošcima, prihvaćajući i najsuvremenija tehnološka, urbana, kulturna i znanstvena dostignuća
 • moramo uspostaviti takav razvojni trend i u gospodarstvu koji će na dugi rok biti kvalitetan, koji će voditi računa o potrebi očuvanja i oplemenjivanja kulturno-povijesnog, graditeljskog i prirodnog nasljeđa i koji će povećavati vrijednost poduzeća na račun kratkoročnih profitnih interesa, iz neosmišljenog i uglavnom spontanog rasta treba preći u osmišljeni i na dugi rok promišljeni razvoj, iz kvantiteta u kvalitet
 • s obzirom na ograničene i posve iscrpljene prostorne resurse na užem gradskom području, jedna od najvažnijih, pa i najtežih zadaća svih čimbenika koji sudjeluju u gospodarskom razvoju jest prostorno usklađeni i ravnomjerni razvoj svih područja, uključujući naravno i otoke i zaleđe
 • tamošnjem pučanstvu moraju se stvoriti uvjeti ne samo ostanka, nego i demografske reprodukcije na višoj razini, a za to je najvažnija poduzetnička motivacija za ulaganja u izvangradska područja, zapošljavanje i sl. Samo se tako može može smanjiti pritisak, pa i rasteretiti Grad, što već sada ima vrlo negativnih posljedica, ne samo gospodarskih, nego čak i psiholoških


5. prosinca 2005.

Bajro Sarić

 

 

   

HNB tečajna lista

18.08.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,259840
CHF CHF
1
6,795031
GBP GBP
1
8,099475
USD USD
1
6,662589
EUR EUR
1
7,383481
$ Odabir valute
= Odabir valute